Graafinen sanasto

Graafiseen alaan ja painamiseen liittyy paljon alan omaa termistöä ja arkipäivän työssä vastaan tulevia sanoja. Niiden hallitseminen helpottaa kommunikaatiota kirjapainon ja suunnittelijan sekä asiakkaan välillä. Tähän aakkoselliseen sanastoon on pyritty keräämään kaikki tarpeellinen. 

Absorptiokyky

Paperin kyky imeä esim. vettä.

AD, art director

Visuaalinen suunnittelija, ulkoasun suunnittelija, taittaja, mainonnan suunnittelija. Vastaa töiden ulkoasusta.

Aihiolakkaus

Lakkausmenetelmä, jossa lakattavat alueet ovat painoaihion mukaisia. Esim. lakkakerros tehdään kohdistetusti vain kuvien päälle.

Aikakauslehtipaperi

Paperi, jota käytetään mainostuotteissa ja aikakauslehdissä. LWC- tai SC-paperi.

Ajettavuus

Paperin käyttäytyminen painokoneessa sekä sitä seuraavissa jälkikäsittelykoneissa. Ajettavuus vaikuttaa painoprosessin nopeuteen ja varmuuteen.

Akromaattinen, GCR

Erottelumenetelmä, jossa korvataan aina ja kokonaan mustalla kolmiväriyhdistelmänpienimmän osavärin määrä (GCR 100 %).

Alaindeksi

Osittain peruslinjan alapuolelle laskettu merkki tai merkkijono esim. matemaattisissa kaavoissa (H2O).

Alaotsikko

Pääotsikkoa pienempi otsikko, joka ladotaan yhtä pistettä suuremmalla kirjainkoolla kuin leipäteksti. Alaotsikko voidaan latoa myös leipätekstistä poikkeavalla kirjainmuodolla.

Alistaminen

Painettavan arkin asettaminen koneeseen, suoritetaan joko käsin (käsinalisteinen kone) alistuspöydältä tai itsetoimivan alistuskoneen avulla.

Amplitudimoduloitu rasterointi (AM)

Perinteinen rasterointi. Rasteripisteen koko vaihtelee sävyn mukaan ja niiden välinen etäisyys pysyy vakiona, vrt Stokastinen rasteri.

Anfangi

Kappaleen aloittava, useamman rivin korkuinen ja usein koristeltu alkukirjain.

Antiikva

Kirjaintyyppi, jossa kirjainten viivoissa on eriasteisia vahvennuksia. Antiikva perustuu ennen ajanlaskumme alkua kreikkalaisista kirjaimistosta kehittyneeseen roomalaiseen taittotyyliin.

Apinalaatikko

Lehden sivuilla oleva laatikko, jossa on esimerkiksi kustantajan ja toimituksen yhteystiedot.

Arkistopaperi

Arkistointikelpoinen paperi. Vanhetessaan mahdollisimman vähän muuttuva, yleensä lumppusellupitoinen paperi, jota käytetään kauan säilytettäviin asiakirjoihin.

Arkki

1. Paperiarkki, painamaton nelikulmainen paperikappale.

2. Painoarkki, painettu paperiarkki, usean sivun kokonaisuus, joka painetaan kerralla ja jota taittamalla saadaan sen sisältämät sivut luettavaan järjestykseen. Aikakauslehti- ja kirjatyöt sekä esitteet painetaan tavallisesti 8-, 16- tai 32-sivuisina arkkeina, riippuen sivujen koosta.

Arkkialistus

Paperiarkkien syöttölaite painokoneessa.

Arkkiasemointi

Sivujen sijoittaminen koko painoarkin kokoiselle alueelle siten, että arkin taittamisen jälkeen sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Arkkipaino

Painolaitos, jossa käytetään pieniin painoksiin, mutta laajaan kokovalikoimaan soveltuvia arkkipainokoneita.

Arkkipainokone

Laaka- tai kohopainokone, jossa paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina arkkeina.

Arkkitaitto

Painoarkin taittaminen siten, että arkille painetut sivut ovat oikeassa järjestyksessä, kts Arkki, Arkkiasemointi.

Arkkisyväpainokone

Syväpainokone, jossa paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina arkkeina.

Arkkitaitto

Arkkipainatuksen jälkeen tehtävä koneellinen taittelu.

Arkkitulostus

Kaikkien painettavan arkin sivujen tulostaminen kerralla oikeaan järjestykseen painolevyn valotusta varten.

Armeerausmassa

Havupuumassa, joka antaa paperille lujuutta: hyvä ajettavuus paperi- tai painokoneella. Bond-paperi. Normaalipainoinen konekirjoituspaperi.

Asemointi

1. Ilmoitus- ja sivuasemointi eli tekstien ja kuvien sijoittaminen kokonaisuudeksi lopullisille kohdilleen luonnoksen mukaan.

2. Arkkiasemointi eli painotuotteen sivujen sijoittaminen sellaisenaan järjestykseen, että ne taitettaessa seuraavat toisiaan oikeassa järjestyksessä.

Asettelumalli

Painolaitosta varten tehty mittatarkka kuvallinen ohje, josta käy selville kuvien ja tekstien sijoitukset ja koot käytettävissä olevassa tilassa.

Aukko

Linssiyhdistelmään kuuluva säädettävä yleensä pyöreä aukko, jolla voidaan säätää läpimenevän valon määrää.

Aurataitto

Paperirataa keskeltä taittava kolmiomainen aura.

Bittikarttakuva

Bitmap Image/Graphic. Kuva tai muu grafiikka, joka koostuu ainoastaan pikseleistä, eikä vektoriobjekteista.

Banderolli

Vyöte, jolla esimerkiksi lehtiniput sidotaan yhteen tai suuri mainoskangas, joka asetetaan kadun yläpuolelle.

Briefaus, brief, briiffi

Suunnittelun toimeksianto, jossa tilaaja kertoo suunnittelijoille, mitä hän haluaa ja antaa suunnittelijoille tarvittavan tiedon ja materiaalin.

Blokkiliimaus

Paperiarkkien liimaus nippuihin. Esimerkiksi 50 kpl/blokki.

Bulkki

Paperin tiheyden käänteisarvo, nk. ominaistilavuus. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia. MF-sanomalehtipaperi bulkki n. 1,2; hiokkeeton offsetpaperi bulkki n. 1,3; taidepainopaperi bulkki n. 0,8.

Bulkkitavara

Massatuote, jota myydään suurissa erissä yksilöimättömänä, usein standardin mukainen, esim. sanomalehtipaperi.

Copywriter eli copy

Tekstisuunnittelija, joka vastaa teksteistä. Copyt työskentelevät pääasiassa mainostoimistoissa, mutta isoimpien organisaatioiden viestintäyksiköissä voi olla teksteihin erikoistuneita tiedottajia.

Cyan, syaani

Neliväripainatuksen syaani väri, kutsutaan myös siniseksi.

CMYK -värit eli prosessivärit

Painatuksessa käytettävät nelivärisarjan värit C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=key (musta). ks. myös PMS.

Coldset-Offset

Offset-painomenetelmä, jossa käytetään nopeasti kuivuvia painovärejä, eikä kuivausuunia tarvita.

Copyright

Tekijänoikeus.

CT

Lyhenne sävykuvamuodosta.

CtP

Computer to Plate, kts. Levytulostus.

De-kompressio

Pakatun tiedoston purkaminen takaisin alkuperäiseen, luettavaan muotoon.

Densiteetti

Mittaluku, joka kertoo sävyn optisen tummuuden.

Densitometri

Mittari, jolla mitataan pinnan tummuutta paperilla, filmillä tai painopellillä.

Diapositiivi

Filmillä oleva positiivinen valokuva. Yleinen ja hyvä värikuvaoriginaali.

Digipaperit

Erityisesti digitaalisiin tulostimiin (mm. elektrofotografia) soveltuvat paperit.

Digitaalikamera

Kamera, joka muuttaa valotetun kuvan pisteittäin sähköiseen ja numeeriseen muotoon.

Digitaalinen arkkiasemointi

Sivutiedostojen sijoittaminen oikeille paikoilleen ohjelmallisesti ennen tulostusta.

Digitaalinen painaminen

Tetokoneelta tapahtuva painoaihion tulostaminen paperille suoraan tai välillisesti. Kutsutaan myös elektroniseksi painamiseksi.

Digitaalinen taitto

Valmiin tekstin, kuvien ja muun aineiston sijoittaminen sivulle sivunvalmistusohjelmalla, kts. Taittaminen.

Digitaalivedostus

Vedostaminen suoraan tiedostosta.

Dispersiolakka

Vesiohenteinen infrapunavalolla kuivattava painokonelakka, joka antaa hyvän kiillon.

DPI, Dots Per Inch

Pisteteiden lukumäärä tuumalla. Tulostusprosessissa käytetyn tulostustarkkuuden mittayksikkö ilmaistuna siten, kuinka monta pistettä (eli kuinka tarkasti) tulostusprosessi tulostaa yhden tuuman matkalle. Tätä mittayksikköä käytetään usein myös kuvien skannausresoluution ilmaisemiseen jota tulisi ilmaista mitalla Ppi (Pixels Per Inch), mutta käytännöksi on muodostunut ilmaisu dpi.

DtP

Desktop Publishing tarkoittaa graafista suunnittelua ja sivun/kuvanvalmistusta tietokonepäätteellä.

Dummy

Valmiin painotuotteen paperimalli, joka on valmistettu tuotteeseen valitusta paperista. Sen koko vastaa tuotteen lopullista kokoa ja laajuutta.

Duotone

Yksivärioriginaalista muokattu kahdella värillä painettava kuva. Voidaan käyttää kahta mustaa väriä jolloin mustavalkoisesta valokuvasta valmistetaan painatusta varten kaksi erilaista rasterifilmiä. Näistä toisessa on kuvan kaikki tärkeät yksityiskohdat ja se muistuttaa normaalia rasterifilmiä. Toisen filmin tehtävänä sitä vastoin on toistaa ainoastaan originaalin tumman pään ja tummemman keskialueen sävyjä. Toisen mustan asemesta voi käyttää myös jotakin muuta väriä, esim. sinistä, jolloin kuvaan tulee enemmän värillisyyden tuntua.

Duplikaatti

Alkuperäisen (esim väridian) kopio.

Egyptienne

Groteksti kirjasintyyppi, jossa kirjaimiin on lisätty tasapaksut päätteet.

Ekutööri. Viirarulla

Paperikoneen osa, jonka tarkoituksena on parantaa paperin pohjaa ja formaatiota.

ELBO

Syväpainosylinterillä väriä siirtävien kuppien tilavuuden pienentäminen tai täyttäminen kokonaan valikoidusti nikkelillä sähkön avulla.

Elektrofotografia

Sähköisesti varatun puolijohdepinnan valoherkkyyteen ja valottamiseen perustuva kopiointi- ja tulostusmenetelmä. Digitaalisen painamisen perustekniikka.

Elektroninen sivuasemointi

Lopullisen sivun valmistaminen tietokoneen ja ohjelmiston avulla.

Elektroninen taitto

Sivutaitto tietokoneen ja ohjelmiston avulla.

Elektrostaattinen värivedostus

Valokopiontitekniikkaan eli elektrofotografiaan ja värillisiin väriaineisiin perustuva vedostusmenetelmä.

Elinkaari, life cycle

Tuotteen eri vaiheet “kehdosta hautaan”, sisältää tyypillisimmillään mm. seuraavat vaiheet: raaka-aineiden hankinta, materiaalien, osien ja komponenttien valmistus, lopputuotteen valmistus, jakelu, käyttö, uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätteen loppusijoitus.

Elävä otsikko

Kirjan jokaisen sivun yläreunaan sijoittuva johto-otsikko, joka noudattaa kyseisen sivun sisältöä.

EMAS

Yritysten ympäristöasioiden hallinta- ja seurantajärjestelmä (Eco Management and Audit Scheme).

Embedded

Upotettu, sisällytetty mukaan.

1. Käytettyjen fonttien upottaminen/sisällyttäminen painotuotteesta tehtyyn PDF-tiedostoon PDF-tiedoston luontivaiheessa.

2. Esim. InDesign-dokumentissa käytettyjen kuva- ja/tai logo-tiedostojen upottaminen/sisällyttäminen itse InDesign-dokumenttiin.

Ensikuitu

Puukuitu, josta ei ole aikaisemmin valmistettu paperia, kartonkia tai pahvia; ensiökuitu, primäärikuitu, neitseellinen kuitu.

EPS

Encapsulated PostScript, tiedostomuoto, jota käytetään siirrettäessä PostScript-informaatiota toisesta ohjelmasta toiseen. Esim. vektorimuotoinen logo voi olla EPS-tiedosto kun se sijoitetaan esim. taitto-ohjelmaan.

Epäterävä maskaus, Unsharp masking

Yksityiskohtien terävöitys kahden erikokoisen lukualueen sävyarvoja keskenään muokkaamalla.

Erikoispaperit

Laaja ryhmä erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia, yleensä jatkojalostettavia papereita. Esim. kotitalous- ja saniteettipaperit, tapetin pohjapaperit, etiketit, säkkipaperit, kääre-, pakkaus-, kirjekuori-, joustopakkaus- ja teollisuuspaperit.

Erikoisvärit

Erisävyisiä lisä- tai koristevärejä, joita käytetään perusvärien lisäksi tai asemesta.

Erottelulaskenta

Laskentamenetelmä, jossa lukulaitteen värinesitystapa muutetaan painatusolosuhteiden mukaiseksi.

Erottelusuotimet

Värilliset suotimet, joita on yleensä kolme (punainen, vihreä ja sininen) ja jotka päästävät valikoidusti läpi originaalikuvan värejä.

ESA

Lyhenne sähköavusteisesta värinsiirrosta syväpainokoneella, jossa sähkökentän avulla lisätään värin siirtymistä painopaperille puristusvaiheessa.

Etsaus

Valotuksessa jääneiden roskien tai muiden asiaankuulumattomien jälkien poistaminen ei-painavalta pinnalta.

Euro-offset, Euro-standardi-offset

Laakapainomenetelmälle määritetty eurooppalainen väristandardi (DIN 16 539).

Faktori

Kirjapainoalaan erikoistunut asiantuntija, joka työskentelee painoissa tai mainostoimistoissa.

Fibrillointi

Jauhatuksessa tapahtuva sellukuitujen kuituuntuminen.

Filmiarkisto

Tekstien, kuvien ja erityisesti sivufilmien säilytyspaikka ja -järjestelmä.

Filmivedostus

Vedostaminen lopullisilta filmeiltä.

Flekso-painokone

Kohopainokone, jossa painopinta on valmistettu joustavasta muovista.

Foliointi

Ohuen metallikalvon kiinnittäminen kartongille puristamalla kuumennettua sinkkilaattaa vasten. Esimerkiksi kiiltävä kultafoliointi.

Fontti

1. Kts. Kirjasinleikkaus.

2. Fontti on myös kirjasinkuvioiden elektroninen piirto-ohje -tiedosto.

FTP

File Transfer Protocol. Tiedostonsiirtoprotokolla. Internetissä yleisesti käytössä oleva tiedoston/tiedostojen siirtotapa. FTP-siirrossa käytetään usein ns. FTP-ohjelmaa. Monet FTP-ohjelmat ovat ilmaisia (Freeware).

Formaatio

Paperin pienimittakaavainen neliömassavaihtelu.

Formaatti

Painotuotteen tai arkin koko ja muoto (esim. A4).

GCR

Gray Component Replacement. Harmaan/neutraalin komponentin korvaaminen. Värierottelutapa, jossa mustaa osaväriä käytetään korvaamaan osaa syaanista, keltaisesta ja magentasta osaväristä kuvan tietyillä värillisillä alueilla sekä myös kuvan neutraaleissa (harmaissa) sävyissä. GCR-värierottelutapaa käytetään yleisesti sanomalehtipainatuksessa.

Gemena

Pienaakkonen.

GIF

Kuvatiedostomuoto, yleinen internetissä. GIF on ns. matalaresoluutio RGB –kuvamuoto, joten GIF-muodossa olevia kuvia ei tule käyttää painotuotannossa.

Groteksti

Kirjasintyyppi, jossa viivat ovat tasapaksut eikä kirjaimissa ole pääteviivoja, pieni perusviivan ja hiusviivan paksuusero.

Graafiset paperit

Painatustarkoituksiin käytettävät paperit.

Grammapaino

Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös pintapaino, neliömassa ja neliöpaino.

Harmaatasapaino

Kolmen värillisen osavärin keskinäinen suhde, joka muodostaa värittömän harmaasävyn.

Harvaresoluutiokuva

Värinäytön yksityiskohtien toistokykyyn riittävä asemointiapukuva.

Harvennus

Kirjainten etäisyyksien kasvattaminen, kts Tasausharvennus.

Heatset-Offset

Offset-rotaatio, jossa painovärit kuivataan uunissa.

Heftaus, neulonta

Taitettujen arkkien ompelumenetelmä.

Heijastuskyky

Paperin tai kartongin kyky heijastaa valoa; kiillon mitta.

Hienopaperi

Sellupohjainen paperi, joka sisältää tavallisesti alle 10 prosenttia mekaanista massaa, esim. hyvälaatuinen paino- ja kirjoituspaperi tai kopiopaperi.

Hierre

Mekaaninen massa, joka on valmistettu hiertämällä haketta jauhinlevyjen välissä.

Hifi-paperi (high finished paper)

Konekiillotettu sanomalehtipaperi.

Hioke

Puusta mekaanisella jauhatuksella valmistettu paperimassa.

Hiokepitoinen paperi

Paperi, joka on valmistettu pääosin mekaanisella tavalla valmistetusta massasta.

Hiokkeeton paperi

Kemiallisesti valmistetusta paperimassasta (sellu) tehty paperi, joka ei sisällä hioketta.

Hiuslinja

Hiuslinjan paksuus määräytyy tulostusresoluution mukaan, joten turvallisempi tapa on määrittää linjan paksuus pisteinä.

Huokoisuus

Paperin rakenneominaisuus, sen sisältämien huokosten koko jakauma.

HWC (heavy weight coated)

Monikerrospäällystetty painopaperi.

Hylsy

Paperirullan keskiosa; tavallisesti kartonkia.

Häivytys

Rasterikuvan reunojen pehmeästi tapahtuva sävyn vaaleneminen, rasteripistekoon asteittainen pieneneminen.

Höyrykalanterointi

Paperin pinnan käsittelymenetelmä, jossa paperi käsitellään ennen kiillotusta höyrysuihkulla, jolloin sileys ja tiheys kasvavat.

Höyrytys

Menetelmä, jota käytetään kuivauksen jälkeen syväpainokoneella ennen seuraavaa painoyksikköä paperiradan kostuttamiseen ja kutistumisen kompensointiin.

ICC

Lyhenne kansainvälisestä väri-konsortiosta, joka on määritellyt menetelmät, joilla kuvataan laiteriippuvien ja -riippumattomien värinesitysmuotojen laskentatapa.

ICC-profiili

Tiedosto, jonka avulla kerrotaan jonkin laitteen (esim. skanneri, näyttö, tulostin, painokone) värintoisto-ominaisuudet ICC-yhteensopivalle ohjelmalle (esim. kuvankäsittelyohjelmalle).

Ingressi

Artikkelin tai jutun ensimmäinen kappale, joka sisältää tiivistetysti kaikkein tärkeimmän asian. Ingressissä käytetään leipätekstistä erottuvaa painatusta, esimerkiksi suurennusta tai lihavointia.

ISBN

Kirjan kansainvälinen standardinumero.

ISO, International Organization for Standardization.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jossa toimii tekninen komitea TC 207 Environmental Management, jonka alakomiteoissa valmistellaan standardeja viidellä osa-alueella: ympäristöjärjestelmät, ympäristöauditointi, ympäristömerkinnät, ympäristönsuojelun tason arviointi ja elinkaariarviointi.

ISSN

Aikakausjulkaisujen kansainvälinen standardinumero.

ISO-vaaleus

Massan tai paperin vaaleuden mitta, joka mitataan 457 nanometrin aallonpituudella standardioloissa.

JPEG

Pakattu kuvatiedostomuoto, jolla bittikarttakuva saadaan vähemmän tilaa vievään muotoon. Voidaan määritellä ns. Quality-arvo, mitä pienempi sitä pienempi tiedostokoko mutta samalla kuvan laatu heikkenee merkittävästi.

Jälkikäsittely

Kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen varsinaisen painamisen jälkeen ennen painotuotteen toimittamista tilaajalle, esimerkiksi leikkaus, taitto, stiftaus, liimaus, perforointi, stanssaus jne.

Jälkipainatus

Valmiin painotuotteen etu- tai takakanteen erikseen painettava logo, teksti tai kuva.

Jälkipoltin

Heatset-painatuksen kuivausuunista poistuvan savukaasun polttaminen erittäin korkeassa lämpötilassa ympäristörasituksen vähentämiseksi.

Jälkisyövytys

Väriä siirtävien kuppien tilavuuden suurentaminen syväpainosylinterillä valikoidusti lisäsyövytyksellä.

Jäykkyys

Paperin taivutusvastus. Paperin paksuus on mitattavista suureista se, joka korreloi parhaiten jäykkyyden kanssa.

Kaiverrus

Väriä siirtävien erikokoisten kuppien tekeminen hallitusti syväpainosylinterille timanttiterällä 1kaivertamalla.

Kaksikerroksinen kartonki/paperi

Kartonki tai paperi, jossa on kaksi massakoostumuksiltaan ja/tai täyteainepitoisuuksiltaan erilaista kerrosta; käytetään taidekartonkina.

Kalanterointi

Paperin tai kartongin kiillottaminen, tiivistäminen tai paksuuden tasaaminen kalantereilla eli paperikoneen yhteydessä olevalla koneella, jossa on vuorotellen joustavia ja teräksisiä teloja.

Kalibrointi

Säätömenetelmä, jossa säädöt perustuvat standardoituun tai virallisesti tarkastettuun vertailukohteeseen tai menetelmään.

Kamera

Linssiyhdistelmästä ja sen polttopisteeseen sijoitetusta pinnasta koottu rakennelma, jolla voidaan valottaa mm. valoherkkiä filmejä.

Kamerakopiointi

Filmin tai painolevyn valottaminen kameralla kuvaamalla toisesta filmistä.

Kapiteeli

Pienaakkosten kokoinen SUURAAKKONEN, korkeus on sama kuin gemena-aakkosten x-korkeus.

Kapiteelinauha

Kirjan selustan yläreunaan ommeltu puuvilla- tai silkkinauha.

Karheus

Paperin pinnan epätasaisuutta kuvaava ominaisuus.

Kartonki

Paksuhko kankea paperi, joka valmistetaan useimmiten monikerroksisena ja käytetään yleisimmin pakkauksissa (neliömassa 170 – 600 g/m2).

Kaseeraus

Painetun tai painamattoman paperin liimaus paksummalle materiaalille.

Kehilön valmistus

Kohopainolevyn valmistus käsin kokoamalla kirjasimista, kuvalaatoista, linjoista ja muista elementeistä.

Kehruupaperit

Papereita, joilla on erittäin korkea vetolujuus konesuunnassa; käytetään mm. paperinaruksi.

Keili

Riviväli.

Kellastuminen

Puukuidun (varsinkin mekaanisen) taipumus menettää valon tai ilman vaikutuksesta vaaleuttaan.

Kemiallinen massa

Sellu; massa, jossa puu on kuidutettu kemikaalien avulla.

Kerning

Kirjainparien tiivistäminen. Etenkin isoissa pistekoissa tapahtuva automaattinen tai manuaalinen kirjainvälistyksen korjaaminen siten, että kirjaimet näyttävät sopivan paremmin yhteen visuaalisesti.

Keräyspaperi

Se osa jätepaperista, joka voidaan kerätä ja käyttää uudelleen. Keräyspaperiin ei siis lasketa esim. pehmopapereita. Teollisuudessa sisäisesti kiertävä paperi ei kuulu keräyspaperiin.

Keskisävyt, midtones

Valokuvan tai sävykuvan keskisävyt eli sävyalue kuvassa, joka käsittää kuvasta sävyt alkaen n. 30%:sta päättyen n. 70%:iin.

Kevyesti päällystetty paperi

Paperi, jonka päällystemäärä paperin kummallakin puolella on yleensä n. 7-14 g/m2.

Kevyt painopaperi

Painopaperi, jolla on suuri bulkki- eli ominaistilavuus, paino alle 40 g neliömetriltä; käytetään puhelin-, osto- ja myyntiluetteloihin sekä lentopostipainatuksiin.

Kiila

Sananväli.

Kiillotus, kalanterointi

Paperi kulkee puristavien telojen välitse, jolloin sen pintaan jäljentyy telojen sileys.

Kiilto

1. Paperin kiilto, paperin pinnan kyky heijastaa siihen tietyssä kulmassa suunnattua valoa.

2. Painettu kiilto, kiilto mitataan painetusta pinnasta.

Kimmolujuus

Paperin tai kartongin mekaaninen kyky kestää tason suuntaista rasitusta.

Kirjaimen osat

Peruslinja, alalinja, ylälinja, x-korkeus, versaalikorkeus, kirjainrunko, pääte, hiusviiva, ylä- ja alapidennös.

Kirjainväli

(Merkkiväli), kirjainten väli.

Kirjapaino

Yleisnimitys painolaitokselle.

Kirjasinkoko

Kirjaimen korkeus ilmaistuna typografisina pisteinä. Useille pistekoille on annettu omat nimet:

4 pt Timantti 14 pt Mitteli

5 pt Helmi 16 pt Tertia

6 pt Nonparelli 20 pt Teksti

7 pt Kolonelli/Mignon 24 pt Kaksi ciceroa

8 pt Petiitti 28 pt Kaksoismitteli

9 pt Bourgeois 32 pt Pieni kaanon

10 pt Korpus 36 pt Kaanon

12 pt Cicero 48 pt Pieni missaali

Kirjasinperhe

Joukko yhden kirjasimen leikkauksia, Esim:

Times Roman

Times Italic

Times Bold

Times Bold Italic

Kirjasimet

Kirjaimet, numerot ja erilaiset erikoismerkit.

Kirjasinleikkaus

Nimetyn kirjasintyypin erimuotoiset muunnelmat.

Kirjasintyylit

Medievaaliantiikvat, esim. Garamond, Bembo, Sabon, Bookman

Uusantiikvat, esim. Bodoni, Didot, Tiffanu.

Siirtymäkauden antiikvat, esim.Baskerville, Caslon, Times.

Groteskit, esim. Avant Garde, Futura, Helvetica.

Egyptienne, esim. Beton, Clarendon, Memphis.

Kalligrafiset kirjaimet, esim. Constance, Vivaldi, Zaph Chancery.

Fantasiakirjaimet, esim. Calypso, Tonal, Fingers.

Kivipaino eli litografia

Laakapainomenetelmä, jossa kiven pintaan piirretään kuva rasvaisella liidulla, myös vanhempi nimitys laakapainolle.

Kluutti

Kovitettua kangasta, jota käytetään kirjan kansien päällysteenä.

Koevedos

Tavallisimmin monivärikuvan vedos, joka toimitetaan työn teettäjälle hyväksyttäväksi.

Kohopainanta

Preeglaus on painanta, jossa kirjaimet tai kuvio tulevat näkyviin kohokuvina. Voi olla kompakti tai outline.

Kohopaino

Painatusmenetelmä, jossa painojälki siirtyy paperille kohollaan olevista kirjaimista ja kuvalaatoista.

Kolmikanttileikkaus

Painotuotteen puhtaaksileikkaus ylä- ja alareunasta sekä aukeavalta sivulta yhdellä kertaa.

Kolmiväriharmaa

Kolmen värillisen osavärin ne keskinäiset suhteet, jotka muodostavat päällekkäispainatuksessa harmaasävyn.

Kolofoni

Kirjan alkuun tai loppuun sijoitettava teksti, josta käy ilmi kirjainlaji, koko, paperi, suunnittelu, käytetty laitteisto jne.

Kolorimetri

Ihmisen värinäköjärjestelmään sovitettu värimittari, jonka värisuotimet on valittu densitometriä paremmin värinäkökykyä vastaaviksi.

Kompakti

Tasainen rasteroimaton väripinta. Esim. 100% musta.

Kompressio

Tiedoston pakkaaminen eli tiivistäminen.

Konepäällystetty paperi

Suoraan paperikoneessa päällystetty paperi.

Konesuunta

Paperinvalmistuksessa paperin kulkusuunta. Tämä määrittää paperin kuitusuunnan.

Kontrasti

Vaalean ja tumman alueen erotus kuvassa.

Korjausmerkit

Oikaisuvedoksen korjauksissa käytettävät merkit.

Korppu, disketti

Tietokonelevyke joka yleisesti on 3.5 tuuman, mahtuu tietoa 1.44 megatavun verran.

Korrehtuuri

Korjausvedos.

Kostutusvesi

Laakapainolevyn ei-painavia pintoja kasteleva vesi, jossa käytetään pieniä määriä apu- ja lisäaineita mm. pintajännityksen säätöön.

Kova kansi

Jäykkä, eri tavoin päällystetty kansi, joka liimataan painettujen arkkien selkään erillisen kankaan, krepin tai paperin kanssa.

Kovalevy, kiintolevy

Magneettinen levymuisti, johon kuuluu kirjoitus- ja lukupäät, pyöritysmoottori ja muu ohjauselektroniikka.

Kreppaus

Paperi rypytetään kuivatuksen yhteydessä, jolloin sen joustavuus ja pehmeys paranevat.

Kreppipaperi

Paperi, jolla on kreppauksen seurauksena hyvä joustokyky.

Kromaliini

Filmeiltä tehty värillinen sopimusvedos.

Kromaus

Kaiverretun syväpainosylinterin pinnan kromaaminen sähkökemiallisesti painoskestävyyden lisäämiseksi.

Krominpoisto

Kromipinnan poistaminen sähkökemiallisesti syväpainosylinteriltä.

Kuidutus

Puun kuitujen irrotus toisistaan mekaanisesti ja/tai kemiallisesti.

Kuitu

Puusolu, jonka ominaisuudet vaihtelevat eri puulajeilla; paperin tärkein raaka-aine.

Kuitusuunta

Paperimassan kuitujen asettumissuunta valmistusprosessissa.

Kuivalujuus

Kuivan paperiarkin mekaaninen lujuus; esim. veto-, repäisy- ja taittolujuus.

Kuiva-offset

Laakapainomenetelmä, jossa ei-painavaa pintaa ei kastella vedellä, vaan värin tarttuminen estyy pinnan väriä hylkivän ominaisuuden takia.

Kuivausyksikkö

Syväpainoyksikön yläosassa oleva matalalämpötilainen uuni tai heatset-offset-painokoneen painoyksiköiden jälkeinen korkealämpötilainen uuni painovärin kuivaamista varten.

Kultainen leikkaus

Yli 2 500 vuotta vanha suhdejärjestelmä, jonka suhdeasteikko on 3:5, 5:8, 8:13 jne.

Kumisylinteri

Kumikangaspäällysteinen sylinteri, jolla painoväri siirretään levysylinteriltä paperille (offset).

Kumitus

Painolevyn suojaaminen hapettumiselta nestemäisellä arabikumilla.

Kuparointi

Syväpainosylinterin kuparinkerroksen paksuuden kasvatus sähkökemiallisesti.

Kursiivi

Kirjoituksen suuntaan kaatuva ladonta, italic.

Kutistekalvo

Tuotteen kääriminen joustavaan, mutta kireään muovikalvoon.

Kuultopaperi

Läpinäkyvä erikoispaperi.

Kuumaliimaus, Hot-Melt

Sidontatapa, jossa arkit ja kansi kiinnitetään toisiinsa selästään koneella ilman lankaa. Niin sanottu pokkarisidonta.

Kuumasulateliima

Hot-Melt liima, joka voidaan levittää esim. Arkkien selkään sulatettuna ja muuttuu pitäväksi jäähdyttyään.

Kuva-arkisto

Erityisesti säilyttämiseen soveltuva kuvatietokanta tai myös esim. valokuva-arkisto.

Kuvakorjailu

Korjailua, jolla vaikutetaan kuvan sisältöön ja yksityiskohtiin.

Kuvanvalmistus

Kuvan digitointi, värierottelu, kuvankäsittely sekä kuva- ja värikorjailu.

Kuvapankki

Yleensä kaupallinen kuvatietokanta.

Kuvateksti

Kuviin liittyvä teksti, joka sijaitsee kuvan välittömässä läheisyydessä.

Kuvatietokanta

Muistijärjestelmä, joka sisältää kuvia ja niihin liittyviä etsimistä helpottavia hakutietoja, kts Kuva-arkisto, Kuvapankki.

Kyllästys

Puutavaran kemiallinen lahontorjunta.

Kylmäliima

Kutsutaan myös dispersioliimaksi. Kuivuu pitäväksi tietyssä ajassa.

Kääntötankotaitto

Liuskoiksi leikattua paperirataa yhteen kokoava ja taittava järjestelmä rotaatiopainokoneessa.

Laajuus

Kirjan tai muun painotuotteen sivumäärä.

Laakapaino

Menetelmä, jossa painavan ja ei-painavan pinnan ero perustuu painolevyn pintaenergiaeroihin eli vettä vastaanottaviin ja hylkiviin pintoihin.

Laakapainovärit

Öljymäisiä värejä, jotka eivät liukene veteen.

Laakapainoyksikkö

Väriä paperille siirtävä järjestelmä, johon kuuluvat levy-, kumi- ja puristussylinterit sekä vesi- ja värilaite.

Ladonta

Tekstin valmistaminen painettavaan muotoon.

Lakkaus

Painetun pinnan tai sen osien, kuten kuvien lakkaaminen kiillon ja värikkyyden lisäämiseksi tai painopinnan suojaamiseksi.

Laminointi

Paperin tai kartongin päällystäminen kuumentamalla ohuella kalvolla, antaa tuotteelle erittäin kestävän pinnan. Laminointi voi olla kiiltävä tai mattapintainen.

Lankanidonta

Taitettujen arkkien sidonta ompelemalla.

Lasertuloste

Tekstistä tai sivuista tulostettu tarkistusvedos.

Lay-out

Asettelumalli, luonnos, painotuotteen taiteellinen sommitelma, “leiska”.

Lehtipaino

Lehtien, esitteiden ja mainospainotuotteiden painatukseen erikoistunut painolaitos.

Leikkausvara, bleed

Painotuotteen reunojen ulkopuolelle puhtaaksileikkausta varten jätettävä siistimisvara.

Leipäteksti

Painotuotteen varsinaista sisältötekstiä eli yleensä käsikirjoitusliuskoja tai ladottuja palstoja. Ingressi ja otsikot eivät kuulu leipätekstiin.

Leskirivi

Kappaleen ensimmäinen rivi, joka on päättyvän palstan tai sivun lopussa.

Levynvalmistus

Painolevyn valotus, kehitys ja käsittely.

Levytulostus

Kaikkien painettavan arkin sivujen tulostaminen kerralla oikeaan järjestykseen suoraan painolevylle, CtP.

Liehuladonta

Ladelma, jossa toinen (yleensä oikea) ladelman reuna on epätasainen.

Ligatuuri

Kahdesta tai useammasta kirjaimesta muodostettu osittain limittyvä kirjainyhdistelmä, jota käytetään kahden erillisen kirjaimen sijasta, esim. fi, fl. Ylempänä ligatuurit ja alenpana normaali kirjaimet.

Ligniini

Puun sideaine, joka sitoo kuidut lujasti toisiinsa puussa, sekä antaa kuiduille jäykkyyttä. Massan vaaleus riippuu massaan jäävästä ligniinipitoisuudesta.

Liikemerkki

Visuaalinen merkki tai symboli, jota käytetään yrityksen logon yhteydessä tai joskus yksinkin.

Liimakortti

Sarjanidonnassa tai liimasidonnassa jonkun sisemmän arkin etu- tai takapintaan liimalla liitettävä kortti tai muu pienempikokoinen liite.

Liimanidonta

Taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella pehmeisiin kansiin.

Liimasidonta

Taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella koviin kansiin.

Liimaus

Paperipinnan tai massan käsittely liima-aineella; lisää lujuutta ja pienentää imukykyä.

Liitearkit

Kirjaan, lehteen tai muuhun sidottavaan tai nidottavaan lopputuotteeseen lisätyt painetut ja taitetut arkit.

Liitteistys

Painotuotteen sisään tai pussiin erikseen lisättävät erityyppiset liitteet.

Likatitteli

Kirjan nimiösivua edeltävä lehti, jolle yleensä on painettu kirjan ja kirjailijan nimi.

Limivirtaleikkaus

Tuotteen puhtaaksileikkaus hihnalla yleensä painokoneen jälkeen.

Linjatiheys

Rasteripisteiden lukumäärä ilmoitetulla matkalla esim. linjaa/cm (Lpc = lines per centimeter, Lpi = Lines per inch).

Lisäävä värinmuodostus

Värien muodostuminen sekoittamalla värillisiä valonlähteitä, esim. kolmen päävärin yhdistelmä on valkoinen, esim. RGB.

Lisäväri

Yleensä mustan värin lisäksi kaytettävä koristeväri. Voi olla PMS tai prosessiväri.

Liuotin

Haihtuva aine, jolla säädetään painovärin juoksevuutta eli viskositeettia esim. syväpainossa värinsiirron säädössä ajonopeuden mukaan.

Logo

Tarkoittaa arkikielessä yrityksen nimeä ja liikemerkkiä sekä niiden yhdistelmää. Tarkasti ilmaistuna logo tarkoittaa vakiintunutta tapaa, jolla yrityksen nimi kirjoitetaan (JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, marimekko).

Lomakepaino

Lomakkeiden painamiseen erikoistunut painolaitos.

Lujuus

Paperin tai kartongin kyky kestää mekaanista rasitusta. Paperilla on useita lujuusominaisuuksia, kuten vetolujuus, märkälujuus, repäisylujuus ja pintalujuus. Pintalujuudella on merkitystä painettaessa sitkeillä painoväreillä, joilla on taipumus rikkoa paperin pintaa.

Luovutus

Painettujen arkkien luovutus tai luovutuslaite.

LWC (Light Weight Coated)

Puupitoinen, kevyesti päällystetty aikakauslehtipaperi.

Lämpösiirto

Väriaineen siirtäminen puristamalla ja kuumentamalla erillisiltä värikalvoilta vedospohjamateriaalille.

Läpipainatus

Painovärin tunkeutuminen paperin lävitse.

Lööppi

Otsikkojuliste, jolla myydään lehtiä.

Magenta

Neliväripainatuksen punainen, “marjapuuronpunainen” jonka päälle yleensä painetaan keltainen väri, kun halutaan lämmin punainen sävy.

Magneettinauha

Magnetoituva liikkuva pitkä nauha, jolle voidaan kirjoittaa tai jolta voidaan lukea sähköisesti.

Makkeli, makulatuuri

Painamisen alussa tuleva huonolaatuinen, pois heitettävä painotyö. Myös virheellinen, käyttökelvoton painotuote.

Marginaali

Säännöllinen, painamaton alue tekstin ja kuvien ympärillä.

Marmorointi

Voimakkaasti värjättyjen kuitujen lisääminen massasulppuun erikoisen pintavaikutuksen aikaansaamiseksi.

Martiointi

Kaiverretulla telaparilla paperin pintaan aikaansaatu pakotuskuviointi.

Massa

Mekaanisesti tai kemiallisesti valmistettu kuituseos, jota käytetään paperin tai kartongin raaka-aineena.

Mattakalanterointi

Paperin kiillotus himmeäksi kalanterikoneessa.

Mattalakka

Himmeäpintainen lakka.

Mattalaminointi

Himmeällä polypropyleenikalvolla tehtävä laminointi.

Mattapaperi

Himmeäksi kiillotettu paperi.

Medievaalinumerot

Numerot joissa ylä- ja alapidennöksiä, vrt. Antiikvanumerot.

Mekaaninen massa

Mekaanisen energian avulla puusta kuidutettu massa; esim. hioke ja hierre.

MG

Machine Glazed, toispuolisesti konekiillotettu paperi.

Moiré

Moiré on painovirhe, jossa kuvaan muodostuu häiritsevä läike. Johtuu yleensä kun uudelleen rasteroidaan jo ennestään rasteroitua kuvaa.

Monikerroskartonki

Kartonki, joka koostuu useammasta kerroksesta. Kahdella tai useammallakin kerroksella voi olla sama koostumus.

Mustalipeä

Sulfaattisellun keitossa puusta liuennut aines ja keittokemikaalit; otetaan talteen massan pesuvaiheessa, väkevöidään haihduttamossa ja poltetaan soodakattilassa kemikaalien regenoroimiseksi ja energian tuottamiseksi.

Mustavalkokuva

Yleensä paperille tai muoville mustavalkonegatiivista valotettu kuva tai yhdellä värillä, yleensä mustalla, esitetty sävykuva.

Mustavalkonegatiivi

Läpivalaistava vastavärikuva, josta voidaan valottaa mustavalkokuva.

Mustavalkopositiivi

Läpivalaistava mustavalkokuva.

Mustesuihku, inkjet

Väriainesuihkun sähköiseen ohjaamiseen perustuva tekniikka.

MFC (Machine Finished Coated)

Konepäällystetty mekaanista massaa sisältävä mattapintainen paperi.

MWC (Medium Weight Coated)

Kahteen kertaan päällystetty paperi.

Naukkari

Painokoneen tartuntalaite, jolle on jätettävä vara painoarkilta.

Naukkarivara

Painoarkin reunaan jätettävä noin 10 mm vara, johon painokoneen arkkeja siirtävät naukkarit voivat tarttua. Merkityksellinen tuotteissa, joita ei puhtaaksileikata.

Negateksti

Esim. valkoinen teksti mustalla pohjalla tai väripohjalla.

Neliömassa

Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja pintapaino.

Nidonta, pehmeäkansinidonta

Kirjan kokoaminen ja valmistaminen pehmeisiin kansiin.

Nonparelli

Kuuden pisteen kirjasinkoko, kts. Kirjainkoot.

Nuuttaus

Paperiin tai kartonkiin puristettu ura taittamisen helpottamiseksi.

o-u
OCR, Optical Character Recognition

Optinen luku. Skannerilla skannattujen kuvien tekstit muunnetaan muokattavaksi tekstiksi tähän tarkoitukseen suunnitellun ohjelman avulla.

OCR-paperi

Sellupaperi, joka soveltuu optisella menetelmällä toimivaan lajittelu- tai lukukoneeseen.

Offset

Painomenetelmä, jossa painoväri siirretään painopinnalta paperille yleensä kumikangaspintaisen siirtosylinterin avulla.

Offsetlakka

Offsetpainokoneella painettava lakkaus, jolla voidaan lisätä painettujen pintojen käsittelykestävyyttä.

Offsetpaperi

Paperi, jonka valmistuksessa on huomioitu offsetpainomenetelmän erikoisvaatimukset, kuten pintalujuus.

Offset-arkkipainokone

Yleensä laakapainokone, jossa värinsiirto on toteutettu offset-menetelmällä ja paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina arkkeina.

Offset-rotaatio

Painokone, jossa värinsiirto on toteutettu offset-menetelmällä ja paperi ajetaan rullalta.

Ohkopaperi

Kemiallisesta massasta valmistettu valkaistu paperi, neliömassa enintään 40 g/m2.

Oikoluku

Tarkistus jossa vedosta verrataan alkuperäiseen käsikirjoitukseen ja tarkistetaan oikeellisuus ja kuvien oikea sijoitus.

Opaalifilmi

Jyrkkä filmimateriaali, joka ei ole kehityksen jälkeen läpikuultava, vaan pohjaltaan valkoinen.

Opasiteetti

Paperin läpinäkymättömyyden mitta; läpinäkymättömällä paperilla on korkea opasiteetti.

OPI

Sivunvalmistuksen kuvanpaikoituksen apumenetelmä, jossa käytetään kevyemmin käsiteltävää harvaresoluutiokuvaa sijoittamisen apuna.

Optiikka

Erimuotoisista linsseistä koottu järjestelmä, jolla ohjataan valon kulkua.

Optinen levy

Levy, johon kirjoitettu tieto poltetaan kiinteästi ja pysyvästi esim. laserilla ja joka on luettavissa valolla. Esim. CD-levy.

Optiset ominaisuudet

Paperin tai kartongin ulkonäköön liittyvät ominaisuudet; tärkeimpiä ovat väri, vaaleus, opasiteetti ja kiilto.

Orporivi

Kappaleen viimeinen rivi, joka on palstan tai sivun alussa.

Osavärit

Värit, joita eri suhteissa yhdistelemällä voidaan tuottaa suuria määriä värisävyjä esim. väritelevision punainen, vihreä ja sininen (RGB) tai neliväripainatuksen syaani, magenta, keltainen ja musta (CMYK).

Osoitteistus

Postitusosoitteen liimaaminen tai tulostaminen painotuotteeseen ATK-rekisteristä tai usein excel-tiedostosta.

Outline

Kirjaimen modifiointi, jossa kirjaimen konttuuri, ääriviiva, asettuu kirjaimen reunan ulkopuolelle.

Painettavuus

Paperin soveltuvuus painatukseen painojäljen laadun kannalta.

Painokonetaitto

Rotaatiokoneiden loppupäässä tehtävä taittaminen ja paperiradan katkominen siten, että taitetussa arkissa sivut ovat järjestyksessä.

Paino-olosuhteiden ennakointi

Painovärien ominaisuuksien, painokoneen, painopaperin ja ympäristön yhteisvaikutusten ennakkokorjailu.

Painopelti

Offsetpainokoneessa käytetty taipuisa metallilevy, jolla yksi painoarkki painetaan. Painopelti asetetaan sylinterin ympärille, josta se siirtää värin kumikangassylinterille ja tämä puolestaan siirtää värin painomateriaalille.

Painopinnanvalmistus

Sisältää kaiken sen toiminnan joka tapahtuu ennen painamista tai ennen arkkiasemointia.

Painos

Yhdellä kertaa valmistettava painotuote-erä.

Painosylinteri

Sylinteri, jolle kiinnitetään laakapainolevy tai syväpainossa kaiverrettu kromilla päällystetty teräsrunkoinen kuparisylinteri.

Painoväriabsorptio

Paperin tai kartongin kyky imeä painoväriä, vrt Rasteripisteen kasvu.

Painovärien ominaisuudet

Yksittäisten painovärien värisävyjen ja niiden päällekkäispainatusten värintoisto-ominaisuudet.

Painovärit

Erivärisiä koostumukseltaan painomenetelmään sopivia värejä, jotka sisältävät pigmentti-, side- ja liuotinaineita.

Painoyksikkö

Yleensä yhden osavärin painamiseen tarvittava osa painokonetta.

Paksuus

Paperin paksuus ilmaistaan mikroneina (mikroni=1/1000 mm).

Palsta

Vakioleveyteen ladottu tekstikokonaisuus.

Palstamillimetri

Yksi millimetri yhdellä palstalla. Käytetään ilmoitus hinnoittelussa. Esimerkiksi 2 x 100 pmm on kahdella palstalla 10 sentin korkuinen mainos, yhteensä 200 pmm.

Palstataitto

Määrätyn levyiseksi ladotun palstan sivulle sijoittelun suunnitteleminen.

Pantone

Lisävärijärjestelmä, kts. PMS, Lisäväri.

Paperikoot

Standardisoidut paperiarkkien vakiokoot, yleisimmät saksalaisen DIN-normiston A-, B- ja C-sarjat.

Paperimassa

Paperin valmistuksessa raaka-aineena käytettävä massa, esim. hioke, hierre, sellu ja kierrätyskuitu.

Pasta

Päällysteestä käytetty nimitys ennen veden poistamista prosessista. Valtaosa päällysteestä on kaoliinia eli eräänlaista savea.

PDF, Portable Document Format

PDF on Adoben kehittämä PostScript -kieleen pohjautuva käyttöjärjestelmäriippumaton, siirrettävä tiedostomuoto. Sitä käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. PDF-tiedosto on tulostimen ja näytön tarkkuudesta riippumaton, vrt. PostScript.

Pehmeät kannet

Taipuisat yksinkertaiset kannet, joita käytetään pääasiassa liimanidonnassa tai stiftauksessa.

Peltipaino

Vanhempi nimitys laakapainolle, jossa painopinta valotetaan kivilaatan asemesta ohuelle metallirunkoiselle levylle.

Perfektori

Menetelmä, jossa arkin molemmat puolet painetaan samanaikaisesti painoyksikössä, jossa on kumi- ja levysylinterit vastakkain.

Perforointi

Paperin lävistäminen paino- tai taittokoneessa lävistysterillä siten, että esimerkiksi kuponki on helppo repäistä irti repäisylinjaa pitkin.

Pergamentointi

Paperiarkin saattaminen rasvankestäväksi rikkihappokäsittelyllä.

Pintakuva

Läpinäkymättömälle pinnalle, usein paperille taltioitu valokuva, piirros, maalaus tai taideteos.

Pintakäsittely

Paperin tai kartongin pinnan käsittely esim. kalanteroimalla, liimaamalla tai päällystämällä.

Pica

Amerikkalainen typografinen mittayksikkö, 4.22 mm, vrt Piste.

Pigmentoitu paperi

Kevyesti päällystetty paperi, päällystemäärä yleensä alle 7 g/m2.

Pigmentti

Erilaisia paperin valmistuksessa käytettäviä aineosia, kuten esimerkiksi kaoliini, kalsiumkarbonaatti jne.

Pikseli

Kuvan pienin yksittäinen osa. Digitaalinen bittikarttamuotoinen kuva koostuu pikseleistä. Myös näyttöjen, digikameroiden ja skannereiden tarkkuudessa käytetty mittayksikkö.

Pintaliimattu paperi

Pinta on käsitelty liima-aineilla pintalujuuden lisäämiseksi ja painovärin liiallisen tunkeutumisen estämiseksi.

Pintalujuus

Paperin pintakerroksen kiinnitteisyys.

Pintaoriginaali

Originaalikuva joka ei ole läpinäkyvä, esim. valokuva, paperikuva jne.

Pintapaino

Kts. Neliömassa

Piste

Mittayksikkö kirjapainossa, 1 piste = 0,376 mm, ilmaistaan normaalisti kirjasimen koko (kirjasimen korkeus), rivien välinen etäisyys korkeussuunnassa (rivinvälistys) sekä viivojen (linjojen) paksuus. kts. Typografinen mitta, Pica.

Pisteen kasvu

Kts. Rasteripisteen kasvu.

Plaano

Painettu tai painamaton paperiarkki, jota ei ole taitettu.

PMS, Pantone Matching System

Yksi tärkeimpiä ja käyttökelpoisempia värimääritystekniikoita on niin sanottu Pantone -järjestelmä. Pantone-järjestelmää käytetään vain lisäväreinä. PMS-värit sekoitetaan ennen kuin väripinta painetaan siten, että väripinta on kompakti ja painoväri juuri halutun värinen ja sävyinen. Ks. myös CMYK-värit.

Pohjapaperi

Runkopaperi, päällystettäväksi tarkoitettu paperi.

Postitaitto

Suurikokoisen tabloid-tuotteen ylimääräinen taitto postijakelua varten.

PostScript, PS

PostScript on pakkaamaton tietokoneiden sivunkuvauskieli, jota käytetään etenkin tulostettavien dokumenttien ulkoasun kuvaamiseen tulostimille ja muille laitteille, vrt. PDF. Tiedostomuoto .ps.

Ppi, Pixels per inch

Mitta, jolla ilmaistaan tarkkuutta kuvalle, käytännöksi on kuitenkin muodostunut ilmaisu Dpi.

Preeglaus

Painanta, jossa kirjaimet tai kuvat tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä korkopainanta.

Prepress, repro

Painamista edeltävät toimenpiteet.

Priimapuoli

Arkin se puoli, jolla on arkin ensimmäinen sivu, vrt. sekundapuoli.

Prosessivärit

Process Colors. Kutsutaan myös nimellä 4-väri. Tällä tarkoitetaan koko värialan painamista neljällä osavärillä käyttämällä painettaessa neljää eri osavärin käsittävää painolevyä. Jokaiselle osavärille on oma painolevynsä; syaanille, magentalle, keltaiselle ja mustalle, kts CMYK.

Puhtaaksileikkaus

Painotuotteen tai arkin leikkaaminen lopulliseen kokoonsa painamisen tai sidontatyön aikana.

Pulveroituminen

Painovärin kuivumishäiriö. Väripigmentit eivät imeydy paperin huokosiin, vaan jäävät sen pintaan.

Puukuitu

Paperimassan tärkein raaka-aine, puun solu.

Puuvapaa paperi, hiokkeeton paperi

Valmistettu kemiallisesta massasta.

Päällepainatus

Aikaisemmin painettuun arkkiin tehtävä lisäpainatus. Esimerkiksi eri kieliversiot painetaan aiemmin painettuihin tekstittömiin tai blanco-arkkeihin.

Päällyste

Painatusominaisuuksien parantamiseksi paperin pintaan levitetty seos. Ks. Pasta.

Raakakoko

Puhtaaksileikkaamaton paperin koko, kts. Puhtaaksileikkaus.

Raina

Suotauttamalla viiralle muodostuva paperiarkki tai -rata.

Rainapainokone, rotaatio

Painokone, jossa paperi ajetaan rullalta (Ks. rotaatio).

Rajaus

Kuva rajataan taittoon sopivaksi, jolloin esim. Reunamarginaalit jäävät pois. Photoshopissa kuvan rajaamiseen käytetään yleensä Rajaa-työkalua (Crop). Kuvan rajaaminen onnistuu myös grafiikka- tai taitto-ohjelmassa.

Rasteri

Kirjapainotekniikassa menetelmä, jossa originaalin sävyt toistetaan painokuvassa eri kokoisina tai eri tiheyksisinä pisteinä. Rasteri voidaan muodostaa amplitudimoduloidusti (AM) tai stokastisesti (FM).

Rasterikulma

Painetuissa rasterikuvissa rasterilinjojen kulma, esim. musta väri 45°. Monivärisissä kuvissa eri osavärien kulmat asetetaan eri kulmiin, esim Cyan 105°, Magenta 75°, Yellow 90° ja Musta 45°.

Rasteritiheys

Määrittelee pisteiden määrän cm:ä tai tuumaa kohden. Määräytyy käytettävän painopaperin mukaan. Mitä paremmin ja voimakkaammin päällystetty paperi, sitä suurempi rasteritiheys on mahdollinen, ilmaistaan yleensä mittayksiköllä linjaa tuumalle (lpi) tai linjaa senttimetrille (lpc).

Rasteripisteen kasvu

Painovärin paperiin imeytymisen johdosta tapahtuva rasteripisteen kasvu ja tästä johtuva kuvan tummuminen joka pitää ottaa kuvankäsittelyssä huomioon.

Rasteripohja

Alueen tasainen värisävy muodostetaan tietyn rasteriprosentin avulla.

Rasteroiminen

Prosessi, jossa muunnetaan skannatun valokuvan eri sävyt eri kokoisiksi rasteripisteiksi, jotta kuva voidaan painaa painoprosessissa. Mitä suurempi piste, sitä tummempi sävy. Mitä pienempi piste, sitä vaaleampi sävy.

Repäisylujuus

Paperin mekaaninen ominaisuus, repimiseen tarvittava voima.

Repro, prepress

Tekstin-, kuvan- ja sivunvalmistus.

Resoluutio

Lukutarkkuus eli vierekkäisten tai toisiaan seuraavien lukupisteiden määrä ilmoitetulla matkalla, kts. Ppi, Lpi, Dpi.

RGB

Kolmivärijärjestelmä mm. tietokoneen näytöllä, jossa kuvan värejä toistetaan kolmella värillä: R = Red (punainen), G = Green (vihreä) ja B = Blue (sininen), kts. lisäävä värinmuodostus.

Riippuva sisennys

Ensimmäinen rivi on yleensä palstan reunassa ja seuraavat rivit ovat sisennettyjä.

Riisi

Yksikkö, jossa on 500 samanlaista arkkia.

RIP, Raster Image Processor.

Rasterointilaskenta, jota käytetään kun sivunkuvauskielellä valmistettu tiedosto muutetaan tulostuskelpoiseksi filmille, painolevylle tai tiedostoon tulostamista varten.

RIP, Rasteri Image Processor

Rasterointilaskenta, jota käytetään kun sivunkuvauskielellä valmistettu tiedosto muutetaan tulostuskelpoiseksi filmille, painolevylle tai tiedostoon tulostamista varten.

Riviväli

Kahden tekstirivin välimitta, ilmoitetaan pisteinä.

Rotaatiopainokone

Rotaatiopainokone painokone, jossa paperi ajetaan rullalta.

Rullapukki

Paperirullan aukirullausteline.

Rumpuskanneri

Kuvanlukulaite, jossa originaalikuva on taivutettuna pyörivällä rummulla.

Sanomalehtipaperi

Standardoitu mekaanista massaa sisältävä painopaperi; neliömassa 40-52 g/m2.

Sanomalehtirotaatio

Yleensä offset-rotaatio, jossa käytetään nopeasti kuivuvia sanomalehtivärejä.

Sans Serif

Yleisnimitys kirjasintyypeistä, joiden kirjasimissa ei ole ns. päätteitä. Käytetään myös nimitystä groteskit kirjasintyylit. Esimerkkejä: Helvetica, Arial, Univers, Franklin Gothic, Frutiger.

Sarjanidonta

Taitettujen arkkien nidonta selästään päällekkäin avattuina metallisilla hakasilla.

Satunnaisrasteri, hajapisterasteri

Menetelmä, jossa rasterirakenteessa ei ole säännöllistä pistekuviota, muistuttaa taajuusmodulointia.

SC-paperi

Superkalanteroitu, kiillotettu paperi.

Sekundapuoli

Priimapuolen vastakkaispuoli.

Selektiivinen värikorjailu

Ehdollinen värikorjailu, jossa korjataan vain niitä värisävyjä, jotka sisältävät määrättyjä tai määrätyssä suhteessa eri osavärejä.

Selluloosa

Kemiallisella prosessilla valmistettua puumassaa.

Serif

Yleisnimitys kirjasintyypeistä, joiden kirjasimissa on ns. kirjasinpäätteet. Käytetään myös nimitystä antiikva kirjasintyylit. Esimerkkejä: Times, Palatino, Bodoni, Garamond, Souvenir.

Seripaino

Painomenetelmä, jossa painoväri siirtyy seulan läpi painoalustalle.

Setelipaino

Setelien ja arvopapereiden painatukseen erikoistunut painolaitos.

Sidonta

Kirjan kokoaminen ja valmistaminen koviin kansiin.

Siistaus

Puhdistusprosessi, jossa keräyspaperista erotetaan epäpuhtaudet, kuten painovärit ja muovit. Siistauksessa syntyy painovärilietettä ja lajittelujätettä, josta suurin osa on mahdollista polttaa energiaksi.

Sileys

Paperin pinnan tasaisuus. Useita mittaustapoja. Vaikuttaa huomattavasti painojälkeen.

Silkkimatta

Himmeäksi kiillotettupaperi. Sileämpi kuin tavallinen matta.

Silkkipaino, seripaino

Painomenetelmä, jossa väri siirretään paperille väriä läpäisevän verkon tai kankaan läpi siten, että ei-painavat pinnat ovat tukossa.

Sisennys

Tekstirivin aloittaminen varsinaista reunaa sisempää.

Sinikopio

“Sinari” on asemoiduista painofilmeistä tehty oikaisuvedos.

Sisäänpisto

Valmiin painotuotteen sisään jälkikäteen lisättävä liite, jota ei liimata eikä sidota.

Sivunkuvauskieli

Tietokonekieli, jonka avulla voidaan sijoitella monentyyppistä sivulle tulevaa aineistoa. Esim. PostScript.

Sivunvalmistus

Sivun tai sivujen valmistaminen suunnitelluista teksteistä, kuvista ja muista elementeistä.

Sivutaitto

Valmiin tekstin, kuvien ja muiden elementtien sijoittelun suunnitteleminen.

Skannaus

Tekstin tai kuvien siirtämistä tietokoneelle optisen lukijan (skanneri) avulla digitaaliseen muotoon.

Skanneri

Originaalikuvaa määrätyssä järjestyksessä pilseleittäin lukeva laite, kts. Skannaus, Rumpuskanneri, Tasoskanneri.

Slogan

Iskulause, johon pelkistetty oleellinen sanoma.

Solid board

Puhtaasta selluloosasta valmistettu, usein monikerroksinen kartonki.

Sopimusvedos

Teksti- tai värivedos, jota käytetään mallina lopputuotetta hyväksyttäessä.

Sormilovi

Kirjan tai kirjasen ulkoreunaan tehty lovi, joka helpottaa avaamista.

Spektrofotometri

Valon aallonpituusjakauman mittausväline, jossa valaistun kohteen heijastunut valo jaetaan mitattaviin osiin aallonpituuksien mukaan.

Spottiväri, kohdeväri, lisäväri

Spottivärierotteluja käytetään kun halutaan käyttää vain muutamaa väriä tehosteina, esimerkiksi liikemerkeissä, logoissa tai yritysgrafiikassa.

Stakkeri

Painokoneen luovutuspäässä taitettuja arkkeja niputtava tai kokoava laite.

Stanssaus

Paperin tai kartongin muotoleikkaus.

Stiftari, nitomakone

Usein sarjanitomakone, jolla tehdään lehden nidonta eli stiftaus.

Stiftaus

Hakassidonta on nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit liitetään toisiinsa metallihakasin useimmiten sarjanitomakoneella.

Stokastinen rasterointi, FM-rasterointi, Taajuusmoduloitu rasterointi

Stokastisessa rasteroinnissa pisteet ovat saman kokoisia, mutta niiden etäisyys toisistaan vaihtelee. Menetelmä tuottaa yleensä tarkemman jäljen kuvissa.

Sublimaatio

Väriaineen siirtäminen erillisiltä värikalvoilta vedospohjamateriaalille.

Subraktiivinen värinmuodostus

Kts. Vähentävä värinmuodostus.

Suhteutettu kirjasin

Suhteutetussa kirjasimessa jokainen kirjain vie vaakasuunnassa vain sen tilan jonka se tarvitsee (H-kirjain enemmän kuin i).

Suhteuttamaton kirjasin

Suhteuttamattomissa kirjasimissa jokainen kirjain vie saman tilan, esimerkkinä tästä Courier.

Suljettu järjestelmä

Tuotantoprosessissa käytettävät ja syntyvät materiaalit pyritään ottamaan talteen ja palauttamaan takaisin prosessiin siten, että päästöjä ja jätteitä syntyy mahdollisimman vähän.

Suoralaakapainokone

Laakapainokone, jossa väri siirretään painolevyltä suoraan paperille ilman kumista offset-välisylinteriä.

Suotautus

Rainan muodostuminen viiralle veden poistuessa paperikoneen märkäpäässä.

Stokastinen rasterointi, FM-rasterointi, taajuusmoduloitu rasterointi

Pisteet sijoittuvat informaation mukaisesti ja pistekoko säilyy samana, vrt. Amplitudimoduloitu rasterointi.

Superkalanterointi

Paperin kiillottaminen monitelaisella kiillotuskalanterilla.

Suurennussuhde

Kuvaoriginaalin ja siitä tehdyn painokuvan kokojen suhde.

Syaani, cyan

Nelivärisarjan syaani painoväri, kutsutaan myös siniseksi.

Syväpaino

Menetelmä, jossa painojäljen antavat painosylinterin pinnassa olevat painovärisyvänteet.

Syväpainorotaatio

Syväpainokone, jossa paperi ajetaan rullalta.

Syväpainoyksikkö

Väriä paperille siirtävä järjestelmä, johon kuuluvat painosylinteri, väriannostelulaitteisto, raakeliterä, puristustela ja kuivausyksikkö.

Syvätä

Tehdä kuvalle tai ilmoituksen jollekin elementille ns. syväyspolku (clipping path). Kts. syväyspolku.

Syväyspolku

Clipping path. Vektorimaski, joka peittää esim. kuvasta taustan tai muita kuvassa olevia kohteita. Syväyspolkua käytetään yleensä poistamaan kuvan tausta (tekemään se läpinäkyväksi). Näin ilmoitukseen voidaan sijoittaa kuva siten, että kuvassa näkyy vain kohde/tuote, eikä kuvan taustaa ollenkaan.

Syövytys

Väriä siirtävien erikokoisten kuppien tekeminen hallitusti syövyttämällä kuparipintaa syväpainomenetelmässä.

Sävykuva

Originaalikuva, esimerkiksi valokuva, jossa on eri tummuusasteen omaavia sävyjä, vrt. Viivakuva.

Sävyntoisto

Originaalin sävyjen toistuvuus painotuotteessa.

Sävyntoistokyky

Lukulaitteen tekninen kyky erottaa originaalikuvan sävyjä tummasta vaaleaan.

Sävyntoistokäyrä

Luettujen ja käsiteltyjen sävyjen numeeriset vastaavuudet tummasta vaaleaan.

Taajuusmoduloitu rasterointi (FM)

Kts. Stokastinen rasterointi.

Tabloidi

Sivukoko, joka on puolet tavallisesta sanomalehtikoosta eli noin 40 cm korkea ja 27 cm leveä.

Taidepainopaperi

Yleisnimitys kaksi tai kolme kertaa päällystetyistä kiiltävä- tai mattapintaisista paperilaaduista.

Taittaminen

Painetun arkin taittelu taittokoneella siten, että taitetussa arkissa sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Taittolaite

Rotaatiossa paperiradan leikkaava ja taittava laite koneen luovutuspäässä. Arkkipainossa erillinen taittokone.

Taiveura

Kts. Nuuttaus.

Tarkistusvedos

Teksti- tai värivedos, jota käytetään oikeellisuuden tarkistamiseen.

Tasausharvennus

Kirjainten välimatkaa muutetaan siten, että kirjainten välit ovat sopusoinnussa.

Tasoskanneri

Kuvanlukulaite, jossa originaalikuva on suorana tasolla.

Tasablokki

Ladelma, jonka rivit ovat yhtä pitkät ja paitsi alkavat myös päättyvät samalle pystylinjalle.

TCF (Totally Chlorine Free)

TCF-sellu, kloorittomasti valkaistu sellu.

Tekstinvalmistus

Tekstin kirjoittaminen, muokkaaminen, taittaminen ja oikoluku.

Terävöitys

Kuvassa olevien yksityiskohtien paikallinen korostaminen, jotta ne tulisivat helpommin nähtäviksi.

TIF, TIFF

Tag Image File Format. Yleinen kuvien tallennukseen käytetty tiedostomuoto.

Tiikeli

Yksivärinen arkkipainokone, jossa väri puristetaan suoralta painopinnalta paperille suorana.

Tittelisivu

Kirjan titteli- eli nimiösivu, jolle yleensä on painettu kirjan ja kirjailijan nimi sekä mahdollisesti kustantaja. Yksitittelisessä kirjassa on sivu 1 ja likatittelisessä sivu 4. Vrt Likatitteli.

Tolueenin talteenotto

Aktiivihiili-höyry-järjestelmä, jolla kuivausvaiheissa vapautunut tolueeni kerätään talteen syväpainossa.

Tulostus

Yleisnimitys valottamiselle ja kirjoittamiselle (printtaus).

Tulostus filmille

Kuvien, tekstien tai sivujen valottaminen filmille.

Tulostus painolevylle

Painolevyn valottaminen suoraan tietojärjestelmästä ilman filmejä, CtP.

Tulostus tiedostoon

Tiedoston tulostaminen tulostimen sijasta tiedostoon jatkokäsittelyä varten, kts PostScript, PDF.

Tulostusresoluutio

Tulostuslaitteen tarkkuus, joka ilmoitetaan kuva-alkioiden eli pikselien lukumääränä ilmoitetulla matkalla, esim. dpi tai pistettä sentillä.

Tumma pää

Kuvan tummin sävy.

Typografia

Tarkoittaa laajasti ottaen painetun sivun muotoilua, eli tekstin, kuvien ja tyhjän pinnan välisiä muotoja. Typografia määrittelee myös eri tekstityyppien käytön.

Typografinen mitta

Graafisen alan typografisen mittajärjestelmän perusmitta on piste (pt), joka on 2660:s osa metristä eli 0,37598 mm. Mittayksikön keksijä on ranskalainen kirjanpainaja François Didot. kts Kirjasinkoko.

Täysresoluutiokuva

Painojäljen yksityiskohtien toistokyvyn mukainen lopullinen kuva.

Täyteaineet, fillerit

Usein valkoinen pigmentti, joka sekoitetaan paperimassaan parantamaan vaaleutta ja sileyttä.

UCR

Undercolor Removal. Alivärin poisto. Värierottelutapa, jossa mustaa osaväriä käytetään korvaamaan kuvan neutraaleissa (harmaissa) sävyissä sekä kuvan tummassa päässä (siis sellaisissa sävyissä, joissa on yhtä paljon syaania, magentaa sekä keltaista). Käytännössä UCR vaikuttaa eniten vain kuvan tummaan päähän.

Uusiopaperi

Pääosin tai kokonaan keräyspaperista valmistettu paperi.

Uusiomassa

Keräyspaperista valmistettu paperimassa.

Uusioraaka-aine

Hyötyjätteestä saatu raaka-aine. Esim. uusiokuitu on keräyspaperista peräisin oleva kuitu.

UV-lakka

Ultraviolettivalolla kuivatettava kirkaspintainen lakka. Voidaan toteuttaa myös mattana.

v-ö

Vaalea pää

Kuvan vaalein sävy.

Vaaleus

Paperin vaaleus ilmaistaan prosentteina (ISO). Teoreettinen maksimi 100.

Valkaisu

Paperimassan aineosien värin poistaminen tai muuttaminen vaaleuden parantamiseksi.

Valoherkkä paperi

Valoladontafilmimateriaali, joka ei ole kehityksen jälkeen läpikuultava, vaan pohjaltaan valkoinen.

Valopaino, kollotypia

Laakapainomenetelmä, jossa painopinta valmistetaan valotuksella kromaattiliivatepintaa parkitsemalla.

Vedos

Painotyötä vastaava tuloste, jonka tulisi vastata mahdollisimman tarkasti lopullista painotuotetta.

Vedostus

Tekstin, kuvan, sivun tai koko painoarkin kopiointi tai erillinen tulostaminen tarkistusta varten.

Vektorointi

1. Tekstien vektoroiminen eli tekstien muuntaminen poluiksi. Tekstin vektorointikäsky löytyy DtP-ohjelmissa yleensä jollakin seuraavista nimistä: Convert To Curves, Muunna Poluiksi, Muunna Ääriviivoiksi, Muunna Viivoiksi, Convert To Outlines, Convert Text To Outlines, Conert to Paths

2. Kuvan tai logon vektoroiminen resoluutioriippumattomaan skaalattavaan vektorigrafiikkamuotoon. Esim. bittikarttamuotoinen skannattu logo voidaan vektoroida esim. Adobe Streamline -ohjelmassa vektorimuotoon. Tällöin logoa voi skaalata ilmoituksessa tarvittaessa rajattomasti.

Versaali

SUURAAKKONEN.

Vesilaite

Telasto, joka kastelee offsetpainolevyä ennen värinlevitystä.

Vesileima

Paperin valmistuksenyhteydessä paperin runkoon puristamalla aikaansaatu, valoa vasten näkyvä kuvio.

Viira

Tasomainen muovi- tai metallikudos, jonka päälle paperiraina suotautetaan.

Viivakuva

Kuva, joka ei sisällä sävyjä esim. piirros tai kaavio, vrt. Sävykuva.

Vinjetti

Teemaotsikko, jota korostetaan yleensä graafisesti, esimerkiksi piirroksella.

Voimapaperi

Luja paperi, joka on valmistettu lähes täysin valkaisemattomasta sulfaattisellusta.

Vähentävä värinmuodostus

Värien muodostuminen sekoittamalla väriaineita, esim. kolmen päävärin sekoitus on musta, tosin käytännössä lähes musta, esim. CMYK. Vrt. Lisäävä värinmuodostus.

Väliotsikko

Otsikko, joka erottaa kappaleet toisistaan.

Välistys

Alun perin kahden rivin välinen ero, nykyään riviväli.

Värierottelu

Värillisen kuvaoriginaalin osavärien erottelu neljään värialueeseen (C = syaani, M = magenta Y = keltainen, K = musta) neliväripainokoneelle sopivaksi sekä kuvan värien säätäminen siten, että se toistuu originaalin kaltaisena valitulla paperilla.

Värikorjailu

Korjailua, jolla vaikutetaan kuvan väreihin.

Värinhallinta

Kuvanlukulaitteiston, värivedostuksen, näyttöpäätekuvien ja värierottelulaskennan hallittava kalibrointi- ja säätöjärjestelmäkokonaisuus.

Värilaite

Telasto, joka siirtää painoväriä laakapainolevylle niihin kohtiin, jotka eivät ole kastuneet kostutusvedellä.

Värimittaus

Värillisyystietoa kuvaavat erityyppiset mittausmenetelmät.

Värinsovitus

Eri värinesitys- tai koodausjärjestelmien välinen numeerinen, matemaattinen tai taulukkomuotoinen sovittaminen.

Värintarve

Kertoo miten paljon paperi kuluttaa painoväriä. Värintarve on se värimäärä (g/m2), joka tarvitaan paperille tietyn värikylläisyyden saavuttamiseksi.

Värioppi

Valon aallonpituusjakaumaan ja ihmisen värinäkökykyyn perustuva tieteenala.

Värinegatiivi

Läpivalaistava vastavärikuva, josta voidaan valottaa värivalokuva.

Värituloste

Tietokonejärjestelmästä väritulostimelle tulostettu kuva tai piirros.

Värivalokuva

Yleensä paperille tai muoville värinegatiivista valotettu värikuva.

Värivalokuvaus

Valokuvaamalla värillisiä suotimia tai valoja apuna käyttäen valmistetut menetelmät.

Värivedostus

Värikuvista tai värisivuista valmistettu värillinen vedos.

Väri-vesi -tasapaino

Painolevyn juuri riittävä kasteleminen painatuksen aikana, jotta painoväri ei tarttuisi ei-painavalle pinnalle.

WYSIWYG

What you see is what you get = näet tietokoneruudulla sivun lopullisessa muodossa.

X-korkeus

Kts. Kirjaimen osat.

Yksityiskohtien toisto

Kuvaoriginaalin pienien yksityiskohtien toistuminen kuvaa luettaessa ja jatkokäsittelyvaiheissa.

Yläindeksi

Peruslinjasta nostettu merkki tai merkkijono esim. matemaattisissa kaavoissa (m2).

Ylälinja

Kts Kirjaimen osat.

Yläpidennys

Kts Kirjaimen osat.

Ympäristöjärjestelmä

Osa yleistä hallintajärjestelmää, joka sisältää organisaatiorakenteet, suunnittelutoiminnot, vastuut, käytännöt, menettelytavat, prosessit ja resurssit ympäristöpolitiikan kehittämiseksi, toteuttamiseksi, saavuttamiseksi, katselmoimiseksi sekä ylläpitämiseksi.

Ympäristömerkki

Sertifiointilaitoksen myöntämä tunnustus tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Esim. Joutsenmerkki, EU-kukka merkki.

ZIP

Myös yleinen pakkausformaatti datan tiivistämiseen.

Äläys

Tekstistä erotettu lainaus, joka painetaan leipätekstistä erottuvalla kirjasintyylillä.

—————————

Lähde Print & Media